top of page
yangın-risk-analizi-ekipman-muayene

Yangın Risk Analizi

yangin-risk-analizi.jpg

Yangın Risk Analizi Yasal Olarak Zorunlu mu?

Gelişen teknoloji gelişmiş riskleri de beraberinde getirmiştir. Çok katlı ve çok amaçlı binalar, karbon bazlı hammadde ve enerji kaynakları sanayinin her alanında vaz geçilmez ve yeri doldurulamaz hale gelmiştir. Bu da mevcut tehlikelerin kontrolü için gereken önlemlerin yetersiz kalmasına sebebiyet vermiştir. Yeni oluşan risklerin kontrol altına alına bilmesi için yeni güvenlik önlemleri zaruret halini almıştır. Bu zaruri haller kanun ve yönetmeliklerle güvence altına alınmaktadır.

 

Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve bu alandaki ulusal ve uluslararası standartlarda alınması gerekli önlemlerin asgari şartları belirtilerek toplum ve insan sağlığı adına yapılması gerekenler teşvik edilmektedir.

Bu yasal mevzuatlara rağmen ülkemizde her yıl yüzlerce yangın olayı gerçekleşmektedir. Bu konudaki istatistikler şu şekildedir.

İstatistiklerinde gösterdiği üzere yangın riski hafife alınamayacak kadar büyük bir tehdittir ve Bununla beraber bahsettiğimiz yasal mevzuatlar işverene getirdiği sorumluluklar bulunmaktadır;

İşveren genel yükümlüğünü nasıl yerine getirecektir?

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İSGK MADDE 4 – (1)

İşveren,

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b/1-işveren İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek.

b/2-işveren İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyecek.

b/3- izleme ve denetleme sonucunu tespit ettiği uygunsuzlukları giderecek.

c-Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Burada ifade edildiği üzere işletmede bulunan risklerin önlenmesi adına gerekli çalışmaları yapmak ya da yaptırmak işveren sorumluluğundadır. 

Yangın Riski Nedir?

Risk en genel ifade ile “zarar görme tehlikesi” olarak tanımlanır. Yangından zarar görme tehlikesine “yangın riski” denilmektedir. Yangınla mücadele en önemli kısmı yangın risklerinin farkında olarak bunlara karşı alınacak önlem ve düzenlemelerdir. Bu nedenle "yangın risk analizi" bir çok bilimsel araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Önlem almak söndürmekten her zaman daha kolaydır.

Ülkemizde yangınla ilgili uyulacak kurallar ve uygulama düzenlemelerinin en kapsamlısı; BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK' tir.

Yönetmelikte yer alan MADDE 2- (1) bu durumu açıkça ifade etmektedir;

Bu Yönetmeliğin kapsamı; a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için Yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını, kapsar.

Yangının Başlıca Nedenleri

 • Koruma ve önlemlerin alınmaması: Yangın söndürme sistemlerinin olmaması, yangın söndürme sistem bağlantılarının, ısıtma sistemlerinin, LPG tüpleri ve parlayıcı patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmaması ve yanlış tesisat bağlantısının olması gibi

 • Bilgisizlik: Elektrikli aletlerin, tesisata fazla cihaz bağlanması, elektrik tesisatında topraklamanın olmaması, uzatmaların fazla ekli olarak kullanımı, soba ve ısıtma sistemlerinin yanlış montajı ve kullanılması, çatı yada tavan arasına yanıcı maddeler konması gibi nedenlerin yangına sebep olabileceğini bilmemek.

 • İhmal: İzinsiz ve önlemsiz sıcak iş yapma, elektrik tesisatına kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) konmaması, yangın söndürme sistemlerinin, elektrik tesisatının, basınçlı kapların, yangın algılama ve ihbar sisteminin, söndürme sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılmaması, koruma sistemlerinin kapatılması, unutulan LPG tüpü, doğalgaz vanası, ateşi söndürülmemiş ocak, fişin prizde unutulması, söndürülmeden yere atılan sigara gibi ihmaller.

 • Kazalar: İstem dışı olaylar, soba ve cihazların devrilmesi, kalorifer kazanının patlaması gibi.

 • Doğa olayları: Yıldırım, deprem sonrası yangınlar, dalların birbirine sürmesi, Aşırı güneş gibi.

Yangın Risk Analiz Piramidinde görüldüğü üzere; kurallara uymama, ramak kala olayların farkında olmama durumları kusurlu ortam ve zeminlerle (hasarlı ürün, hasarlı makina ya da insan hatası )birleşince sonuç iş kazalarını, yangınları istenmeyen olayları meydana getirmektedir. Bu risklerden korunma adına İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 5 – (1) de şu şekilde yer almaktadır;

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak.

b)Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek

Yönetmelikte yer alan bu maddelerin yangından korunum alanına bakan yönü işletmenizde yangın risk analizi yaptırmaktır. Yapılan istatiksel çalışmalar yangın olayı gerçekleşen işletme ve yapıların % 80' inde yangın öncesinde muhtemel gerçekleşebilecek bu tür olayların önlenmesi adına risk değerlendirmesi yapılmamış olduğu görüldü. Bu durum yangının en önemli kök nedenlerinden birinin durumsal farkındalık eksikliği olduğunu göstermiştir.

İş verenin bu konudaki yasal sorumluluklarından bir diğer kısım İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ' nde aşağıda yer alan maddelerde belirtilmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 5 – (1)

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

MADDE 7 – (1)

Risk değerlendirmesi; Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, Riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

MADDE 8 – (1)

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

a) İşyeri bina ve eklentileri.

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

(Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması konusunda her türlü soru için bize yazabilirsiniz)

MADDE 8 – (3)

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler. 

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

Yangın Risk Analizinin İşletmenize Etkileri

 • İşletmenin bünyesinde veya çevresinde çıkabilecek muhtemel yangın türlerinin, yangının çıkış yeri ve nedeni, cinsi ve özelliklerinin neler olabileceğinin belirlenmesi

 • Olası bir yangın için can ve mal’a verebileceği zararların tespiti, ortaya çıkaracağı maddi zararların belirlenmesi

 • Yangın neden olacak risk faktörlerinin minimuma indirilmesi ve bunun için gereken tedbirlerin önceden alınması,

 • Tüm tesis yerleşimi ve üretim süreçleri birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi

 • Yangından korunma sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri, alarm panelleri , kontrol odaları cihaz , aparat ve malzemelerinin tespiti , var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması

 • Yangın senaryolarının hazırlanması

 • Patlamadan korunma dokümanının varlığının sorgulanması yoksa oluşturulması için gerekli şartların ifade edilmesi

 • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.

 • Acil Durum Planı hazırlanması (tepki planı)

Sizde yangın risk analizi konusunda profesyonel hizmet almak için hemen bizimle iletişime geçin.

yangin-istatistikleri-üc-yil-ekipman-muayene.png
yangin-istatistikleri-aylik-dagilim-ekipman-muayene.png
yangin-risk-analiz-piramidi
bottom of page